Hvordan uttale de tyske umlydene - ä, ö, ü (2024)

Hvordan uttale de tyske umlydene: ä, ö, ü

Det tyske alfabetet består av 26 grunnleggende bokstaver. Det finnes også omlydte former. Vi har tre av dem på tysk (en,öogü).

Kan du se de små prikkene over vokalene?

Her kan du forresten læreUttale av det tyske alfabetet.

Avspillingsknapp

Ä Ö Ü

en omlyd

Deenuttales someniepleelleraiiluft.

å omlyd

Deöhøres ut som:

eihenne,

Jegifugl,

eaitjene,

uibrenne

eller franskmenneneeu.

u omlyd

Tyskerenühar ikke en ekte like på engelsk. Men kanskje du vet hvordan du uttaler bokstavenupå fransk høres det akkurat ut som det tyskeü.

Avspillingsknapp

Her er noen ord medomlyd a
(Mesteparten av tidenenhøres ut som det tyskee)
jenta jenta
bjørnene bjørnene
feilene billene
Her er noen ord medumlyd eller
schön vakker
løvene løvene
fuglene fuglene
dumt dum
Her er noen ord medumlyd og
kysse å kysse
øve på å trene
tynn tynn
eksamenen eksamenen
til til

s

Du bør sjekke dette også

Vet du hvordan du finner den riktigeTysk artikkel? Følg deretter lenken.

Hvorfor bruker vi omlyd på tysk?

I mange tilfeller bruker vi omlydene for å gjenkjenne flertallsformen.

Men vær forsiktig!
Dette er selvsagt ikke alltid tilfelle.

Kan du se at i alle de følgende eksemplene har flertall en a med to prikker?

Noen ganger endrer vi bareentil ena med prikker. I andre tilfeller legger vi til en-eeller en-erpå slu*tten av substantivet.

 • eplet / denENepler(eplet / eplene)
 • hagen / genrten(hagen / hagene)
 • hånden / hennde (hånden / hendene)
 • legen / denENrme (legen/legene)
 • natten / den nenchte (natten/nettene)
 • huset / henosser (han hus / hus)
 • mannen / mennner(mannen/mennene)
 • hjulet / Render (hjulet / hjulene)
 • faren / venter (faren/fedrene)

La oss nå se på noen få eksempler der flertallet har en o med to prikker.

 • ordet/ordene(ordet / ordene)
 • hullet/hullene(hullet/hullene)
 • sønnen/sønnene(sønnen/sønnene)
 • bygda/bygdene(landsbyen/landsbyene)
 • datteren/døtrene(datteren/døtrene)
 • tonen/tonene(lyden/lydene)
 • hodet/hodene(hodet/hodene)
 • frosken / froskene(frosken / froskene)
 • knappen/knappene(knappen / knappene)
 • potten/grytene(gryten / pottene)

Og til slu*tt, la oss se på noen substantiv, der flertallet har en u med to prikker.

 • foten/føttene(foten / føttene)
 • moren/mødrene(moren/mødrene)
 • stolen/stolene(stolen / stolene)
 • kua / kuene(kua / kyrne)
 • boken/bøkene(boken / bøkene)
 • broren/brødrene(broren / brødrene)
 • strømpen / strømpene(strømpen / strømpene)
 • mutteren/nøttene(nøtten / nøttene)
 • toget/togene(toget / togene)
 • flyvningen/flyvningene(flyet / flyvningene)

OK, la oss bygge noen setninger.

Husk regel nr. 1: Lær aldri bare individuelle ord!

Hvis du ikke kjenner de viktigste læringsreglene, så sjekk ut mitt gratis e-postkurs oglære tyskmed moro på den enkle måten.

Hvordan lære med del A

 1. Les og lytt noen ganger.
 2. Gjenta etter høyttaleren.
 3. Pass på at du imiterer uttalen til høyttaleren.
 4. Etter noen repetisjoner går du videre til del B (lenger under).

Avspillingsknapp

Jenta er tynn og vakker.
Jenta er tynn og vakker.

Løver, bjørner, fugler og insekter er dyr.
Løver, bjørner, fugler og biller er dyr.

Vi øver til eksamen.
Vi øver til eksamen.

Eksamen er dumt.
Eksamener suger.

Lytt noen ganger og prøv å svare på spørsmålene i del B.

Hvis du ikke kan svare på dem med en gang, ikke bekymre deg – lytt til alle lydfilene på denne siden 5, 10 eller 20 ganger hver dag til du kan.

Du vet alleredehvordan telle på tysk, Ikke sant? Hvis ikke, besøk siden, jeg vil forklare det for deg.

Gjentakelse er nøkkelen.

Å trene med spørsmål og svar-teknikken vil gjøre hjernen din i stand til å tenke tysk trinn for trinn, og dette er veldig viktig hvis du ønsker å snakke tysk flytende en dag!

Øvelse del B

Hvordan uttale de tyske umlydene - ä, ö, ü (1)

Hvordan studere med del B

Her er spørsmål og svar-delen

Denne teknikken er effektiv og effektiv for å lagre informasjon (uttale, struktur, ord) i hjernen din.

Ikke vær redd for denne delen.

Lytt mange ganger til spørsmålene og svarene.

 1. Svar på spørsmålene i pausene (se på svarene hvis du trenger det).
 2. Etter et par ganger ser du ikke lenger på svarene.
 3. Imiter uttalen til høyttaleren.
 4. Gjenta denne leksjonen til du kan svare på alle spørsmålene enkelt.

Avspillingsknapp

Spørsmål og svar:

Frage (spørsmål)
Wer(WHO)er tynn og vakker?

kort svar
Jenta

langt svar
Jenta er tynn og vakker.

Var(hva)er løver, bjørner, fugler og insekter?

Dyr
Løver, bjørner, fugler og insekter er dyr.

Hva øver vi på?

Til eksamen.
Vi øver til eksamen.

Er eksamener dumme?

Ja, eksamen er dårlig.
Eksamen er dumt, dumt og totalt dumt.

I mange tilfeller bruker vi omlydene for å gjenkjenne flertallsformen.

Men vær forsiktig!
Dette er selvsagt ikke alltid tilfelle.

Kan du se at i alle de følgende eksemplene har flertall en a med to prikker?

Finnes omlyd bare på det tyske språket?

Omlydene har nok blitt mest kjent gjennom det tyske språket, men de forekommer også på andre språk som: tyrkisk, svensk, finsk og ungarsk.

Hvordan skrive en tysk umlyd – Unicode

Hvis du vil bruke de tyske umlydene, men ikke har et tysk tastatur, er det fortsatt en måte. Bare bruk ALT-tasten på tastaturet og bruk deretter følgende tallkombinasjoner:

a = ALT+0228

ö = ALT+0246

ü = ALT+0252

Ä = ALT+0196

Ö = ALT+0214

Ü = ALT+0220

Hvis du vil bruke de tyske omlydene i HTML-kode, kan du også bruke 'HTML Entities' og HTMLUnicode-anrop.

En enklere måte hvis du ikke kan skrive de tyske umlydene ä, ö, ü

Hvis du ikke kan skrive de tyske umlydene med tastaturet, skriv bare vokalen uten prikkene og legg til ene:

ä = ja

ö = du

ü = ue

For eksempelküspiseblirkuespise (å kysse).

Video om de tyske umlydene

s

Du bør også ta en titt på dette:

Her kan du lære navnene på7 dager på tysk.

Hvordan uttale de tyske umlydene - ä, ö, ü (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated:

Views: 6120

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.